Մեկնաբանություններ / Կոմիսիոն վաճառքի դեպքում ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության որոշման վերաբերյալ
Էլ.փոստ Տպել

Կոմիսիոն վաճառքի դեպքում ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության որոշման վերաբերյալ

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ պարբերության համաձայն կոմիսիոների կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի դեպքերում (բացառությամբ նշված կետով նախատեսված դեպքի) կոմիսիոների կամ գործակալի մոտ ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում կոմիսիայի կամ գործակալության պայմանագրի հիման վրա մատակարարված ապրանքի կամ մատուցված ծառայության ընդհանուր արժեքը(առանց ԱԱՀ-ի), իսկ կոմիտենտի կամ պրինցիպալի համար ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում հանձնարարության կամ գործակալության պայմանագրի հիման վրա  մատակարարված ապրանքի կամ մատուցված ծառայության արժեքի (առանց ԱԱՀ-ի) և համապատասխանաբար` կոմիսիոների կամ գործակալի հասանելիք գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) տարբերությունը:

Հետևաբար, նշված դեպքում, կոմիսիոն հիմունքներով վաճառք իրականացնող ավելացված արժեքի հարկ վճարող կազմա­կերպության (կոմիսիոների) համար ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառություն է համարվում իր կողմից կոմիսիոն հիմունքներով վաճառված ապրանքի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի), իսկ վաճառելու նպատակով այդ ապրանքը կոմիսիոներին տրամադրած ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող կազմակերպության (կոմիտենտի) համար  ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառություն է համարվում վաճառված ապրանքի արժեքի (առանց ԱԱՀ-ի) և վաճառողի (կոմիսիոների) հասանելիք գումարի (առանց ԱԱՀ-ի) տարբերությունը:

 

Հարցում

Տարածել

Նորություններ

Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում կատարվող ...

էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ չեն ընդունում Արդեն ...

Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ շարունակ պակասեցնում ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ներառել նաև այլ  ...

Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի վերաբերյալ Հոդված 377 ...